Algemene voorwaarden

Van diensten van RVR Ruimte Vlucht Reizen kan slechts gebruik worden gemaakt door klanten die eerst kennis hebben genomen van deze algemene voorwaarden in hun geheel en die deze voorwaarden zonder voorbehoud hebben aanvaard.

Artikel 1. Definities en werkingssfeer

1.1. Definities

De volgende definities hebben dezelfde betekenis in het enkelvoud of het meervoud.

"Agentschap" betekent reisbureau RVR Ruimte Vlucht Reizen.

"Dienstverlener" betekent reisbureau Country of Tourism, een luchtvaartmaatschappij of een andere vervoerder.

"Dienst" betekent een door het Agentschap aangeboden dienst.

"Klant" betekent een afnemer van een door het Agentschap aangeboden dienst.

"Bijzondere Voorwaarden" betekent de voorwaarden die van toepassing zijn op de activiteiten van de Dienstverlener.

"Website" betekent de website van het Agentschap: www.ruimte-vlucht-reizen.nl, of een van de redirects www.straaljager-vlucht.nl en www.mig-vlucht.nl.

1.2. Werkingssfeer

Het Agentschap biedt reisdiensten aan en handelt namens en in naam van de Dienstverlener. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbieden en leveren van de Diensten.

Het aanbieden en leveren van Diensten is ook onderworpen aan de Bijzondere Voorwaarden van de Dienstverlener, welke bij het boekingsproces ter beschikking van de Klant worden gesteld. Aanvaarding door de klant van de Bijzondere Voorwaarden vindt plaats op het moment van het daadwerkelijk aanvragen van een Dienst.

De Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast, hoewel zulke aanpassingen niet van toepassing zijn op bestellingen die reeds zijn aanvaard door het Agentschap namens de betrokken Dienstverlener. Het is derhalve van essentieel belang dat de klant de Algemene Voorwaarden leest op het moment van het plaatsen van zijn/haar bestelling, teneinde op de hoogte te zijn van de van kracht zijnde bepalingen.

Artikel 2. Boekingen

2.1. Juridische bevoegdheid van de klant

De Klant dient tenminste 18 jaar oud te zijn en juridisch bevoegd te zijn om contractuele verbintenissen aan te gaan in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

De klant garandeert dat de door hem / haar ingevulde informatie over hem / haar correct en accuraat is.

2.2. Het plaatsen en annuleren van diensten

2.2.1. Annuleringen en wijzigingen

Alle voorwaarden van annulering of aanpassing van bestellingen en / of terugbetaling zijn direct toegankelijk op de Website voorafgaand aan annulering, en worden waar nodig nog genoemd bij de bevestiging van de bestelling of in de Bijzondere Voorwaarden.

Bij het ontbreken van specifieke bepalingen in de Bijzondere Voorwaarden, zal voor een door de klant geïnitieerde aanpassing (wijziging van vertrek- of retourdatum, reisschema's) of annulering 100% van de prijs daarvan in rekening worden gebracht.

Als een nieuwe reservering wordt geplaatst volgend op een annulering of een door de klant geïnitieerde aanpassing, kan de prijs van de nieuwe reservering hoger zijn dan de prijs van de eerste reservering.

Het kan voorkomen dat bepaalde door de Dienstverleners aangeboden activiteiten die worden aangegeven in de beschrijving op de Website worden geannuleerd, bijvoorbeeld als gevolg van technische problemen, of wanneer het aantal vereiste deelnemers voor de activiteit niet wordt bereikt. Als een Dienstverlener geen mogelijkheid heeft de reis op een later tijdpunt te starten, worden de betalingen terugbetaald, voor het maximum wat in de verantwoording ligt van de Dienstverlener en het Agentschap.
De Dienstverlener en het Agentschap dragen niet bij aan de kosten die tijdens de reservering door de Klant gemaakt werden, ook niet voor het annuleren van vliegtickets, aanschaf van speciale kleding, visa en paspoort kosten.

2.2.2. Betalingen

Na de reservering is 70 dagen voor aanvang van de reis een aanbetaling van 20% van de totale reissom nodig, onder voorbehoud van eventuele andere Bijzonder Voorwaarden in de beschrijving van de reis. De resterende 80% van de totale reissom dient 40 dagen voor aanvang van de reis betaald te zijn.
Indien het resterende bedrag niet 40 dagen voor aanvang van de reis betaald is, wordt de aanbetaling niet gerestitueerd.

In het geval van een annulering of wijziging van de reis door de klant worden de volgende kosten in rekening gebracht, tenzij anders vermeld in de Bijzonder Voorwaarden van de beschrijving van de reis:

Meer dan 20 dagen voor vertrek 10% van de reissom
10 - 20 dagen voor vertrek 25% van de reissom
5 - 10 dagen voor vertrek 50% van de reissom
Binnen 5 dagen voor vertrek 100% van de reissom

2.2.3. Restitutie

Restitutie wordt niet verleend zonder voorafgaande instemming van de betrokken Dienstverlener. In het geval een terugbetaling aan de klant wordt verleend, zullen de eerder betaalde bedragen worden teruggeboekt naar het rekeningnummer waarvan bij de bestelling gebruik is gemaakt. Boekingskosten, visum, vervoerskosten naar de startplek van de dienst en eventueel afgesloten verzekeringen komen niet voor restitutie in aanmerking.

2.2.4. Aanlevering persoonlijke gegevens

Na het reserveren van een reis, dienen de volgende gegevens niet later dan 70 dagen voor start van de reis aangeleverd te worden:

  • een ingevuld aanmeldformulier ten behoeve van een officiële uitnodiging, voor het verkrijgen van een visum; het visum zelf dient door de Klant zelf aangevraagd te worden.
  • paspoort gegevens, met een kopie van de registratie bladzijde van het paspoort
  • een kopie van de polis van de ziektekostenverzekering
  • speciale wensen klant

Indien de Dienstverlener hiermee instemt kan de informatie later opgeleverd worden.

2.3. Verzekeringen

Verzekeringen maken geen deel uit van de op de Website genoemde prijzen. Dientengevolge wordt de klant aangeraden een verzekering af te sluiten die de gevolgen van bepaalde gevallen van annulering dekt en een aanvullende polis die dekking biedt voor bepaalde bijzondere risico's zoals repatriëringkosten in het geval van een ongeluk of ziekte.
Claims dienen in overeenstemming met de polisvoorwaarden rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij te worden ingediend.

2.4. Bewijs

Het wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, behoudens in het geval van een ernstige tekortkoming zijdens het Agentschap of de Dienstverlener, de in de informatiesystemen van het Agentschap en / of haar Dienstverlener opgeslagen gegevens bewijskracht hebben met betrekking tot door de klant aangevraagde Diensten. Op computers of elektronische dragers opgeslagen gegevens vormen geldig bewijs, en zullen derhalve onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht toelaatbaar zijn als een fysiek schriftelijk document. Echter, de klant zal altijd bewijs van het tegendeel mogen overleggen.

Artikel 3. Specifieke Diensten

Het Agentschap handelt uitsluitend namens en in naam van de Dienstverlener met betrekking tot het aanbieden en leveren van alle Diensten.

Het doel van het onderhavige artikel is details te verstrekken over de Diensten van de Dienstverlener ter informatie van de klant. Deze details zijn niet uitputtend en vervangen niet de Bijzondere Voorwaarden van de Dienstverlener.

Behalve in het geval van juridische bepalingen die het tegendeel voorschrijven, kunnen deze details niet leiden tot enige binding of aansprakelijkheid zijdens het Agentschap.

3.1 Administratieve en gezondheidsvoorschriften

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om voorafgaand aan zijn/haar vertrekt de consulaten en ambassades te raadplegen van de landen die worden bezocht of waar doorheen wordt gereisd teneinde zich te informeren over mogelijke administratieve of medische formaliteiten die dienen te worden uitgevoerd.

De Klant dient vóór boeking eventueel gebruik van medicatie door te geven.

De reizen zijn georganiseerd voor mensen in normale, gezonde toestand, zo, dat niet mogelijkerwijze zijzelf, of andere klanten en deelnemers in gevaar gebracht kunnen worden.
De Klant is verplicht om voordat hij/zij deel neemt aan de reis een gezondheidsverklaring te tekenen, welke bevestigt dat geen fysische gebreken voorkomen die hem of haar, en anderen kunnen belemmeren.
De straaljagervluchten zijn niet toegestaan voor mensen die een of meerdere operaties hebben gehad aan hart, rug of hersenen.

De Klant begrijpt dat in geval van gezondheidproblemen welke tot annulering of afbreuk voert, hij of zij geen aanspraak hebben op een claim.

Bij sommige reizen, bijvoorbeeld waarbij een straaljagervlucht wordt gemaakt, is het niet toegestaan om binnen 24 uur voor aanvang van de vlucht alcohol te nuttigen.

Voor sommige reizen is de minimum leeftijd voor deelname 18 jaar en/of moeten gewicht en lengte vallen binnen een vastgestelde norm.

Mogelijke consequenties van het niet naleven door de klant van administratieve en medische voorschriften, zoals het niet in staat zijn op de aangegeven datum te vertrekken, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant.

3.2. Accommodatiediensten

3.2.1. Duur van de reis

De dag van vertrek en de dag van terugkeer behoren tot de duur van de reis. De eerste dag en de laatste dag worden in het algemeen aan vervoer besteed. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien, als gevolg van de door de luchtvaartmaatschappijen of een andere vervoerder gehanteerde schema's, de eerste en/of laatste nacht worden verkort door een late aankomst of een vroeg vertrek, er geen restitutie plaatsvindt.

3.2.2. Maaltijden

Indien maaltijden deel uitmaken van het vakantiearrangement, hangt het aantal maaltijden af van het aantal overnachtingen. Als één of meer maaltijden niet kunnen worden genoten als gevolg van de tijdschema's van de luchtvaartmaatschappijen of een andere vervoerder, wordt geen restitutie verleend.

3.3. Reis naar het buitenland

Indien de Klant als gevolg van de tijdschema's van de luchtvaartmaatschappijen of een andere vervoerder niet op tijd arriveert voor (een deel van) de Dienst in het buitenland, dan is noch het Agentschap noch de Dienstverlener hier verantwoordelijk voor.

3.3.1. Vervoer

De Klant wordt gewezen op de noodzaak voldoende tijd in acht te nemen en rekening te houden met mogelijke vertragingen van reizen die een aansluiting bevatten.

Voor retourvluchten, ongeacht het type vlucht, is het vaak verplicht de retourvlucht bij de luchtvaartmaatschappij te herbevestigen niet later dan 72 uur voor de beoogde datum van de vlucht. Het is de verantwoordelijkheid van de klant zijn / haar retourvlucht te herbevestigen. Voor open retourtickets wordt aangeraden de retourvlucht zo vroeg mogelijk te reserveren.

De Klant dient rekening te houden met het feit dat indien hij / zij geen gebruik maakt van de heenvlucht, de luchtvaartmaatschappij de retourvlucht annuleert.

In het geval van speciale vluchten of chartervluchten, worden de naam van de luchtvaartmaatschappij, de vliegschema's, de typen vliegtuigen, het reisschema en mogelijke tussenstops slechts gecommuniceerd als indicatie voor de heen- en retourvluchten van de reis. Deze vluchten, types vliegtuigen en vluchtnummers kunnen onderhevig zijn aan wijziging, en tijden kunnen tot 24 uur worden verschoven, zelfs na bevestiging.

3.3.2. Paspoort

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het hebben en meenemen van een geldig paspoort.
Het paspoort dient voor veel buitenlandse bestemmingen geldig te zijn tot minimaal 6 maanden na terugkeer uit het buitenland.

3.3.3. Visum

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het hebben en meenemen van een geldig visum.
De Klant wordt gewezen op de noodzaak voldoende tijd in acht te nemen voor het aanvragen van een visum en rekening te houden met de geldigheidsduur van het visum.

3.4. Gedragsregels

Bij reizen in het buitenland dient de Klant zich aan te passen aan de gedragsregels van het land.

Bij sommige reizen worden locaties bezocht, die normaal gesproken gesloten zijn voor publiek, bijvoorbeeld een militaire vliegbasis. Op die locaties dient de Klant de instructies van het personeel op te volgen.

Artikel 4. Financiële voorwaarden en betalingsprocedures

De op de Website gepresenteerde reisbeschrijvingen specificeren, voor elke reis, de bij de prijs inbegrepen diensten. Prijzen worden gegeven in Euro's.

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn prijzen exclusief verzekering, luchtvaartdiensten, visa en eventuele persoonlijke kosten (extra bagage bij vluchten, was, telefoon, dranken, roomservice, fooi, etc), alsmede alle niet uitdrukkelijk in de reserveringsbevestiging genoemde kosten.

De op de Website getoonde prijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen gelden niet voor reeds geaccepteerde reserveringen.

De prijs van de op de Website bestelde Diensten dient door middel van een overboeking via de bank te worden betaald aan het Agentschap.

Een geheel of gedeeltelijk niet betalen door de klant leidt tot schorsing van de uitvoering van de reis, en de klant is aansprakelijk voor alle uit een dergelijke schorsing voortvloeiende kosten.

Artikel 5. Aansprakelijkheid Agentschap

De Klant erkent dat het Agentschap handelt als tussenpersoon namens en in naam van de Dienstverleners. Het Agentschap zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gehouden met betrekking tot Diensten die de klant heeft geboekt bij een of meer Dienstverleners. Een klacht over een Dienst wordt niet in behandeling genomen door het Agentschap, maar dient rechtstreeks ingediend te worden bij de Dienstverlener.

Het Agentschap is niet aansprakelijk als en voor zover de klant in staat is zijn / haar schade te claimen onder een verzekeringspolis, zoals een reis- en / of annuleringsverzekering.

De informatie, software, producten en diensten die op de Website worden aangeboden kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Het agentschap kan op elk moment verbeteringen en / of wijzigingen in de informatie op de Website aanbrengen en doet dat regelmatig. In geen geval zal het Agentschap en / of de Dienstverleners aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte en / of gevolgschade die samenhangt met het gebruik van de Website of met vertraging of onmogelijkheid om de Website te gebruiken.

Artikel 6. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 7. Privacy

Het agentschap respecteert de privacy van onze klanten, alle gegevens worden beschermd en vertrouwd behandeld. Uw gegevens worden in onze database voor onbegrensde tijd opgeslagen.

Uw gegevens kunnen op verzoek, en wanneer ze niet langer nodig zijn, worden verwijderd.

Artikel 8. Slotbepalingen

Als het Agentschap op enig moment niet één van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden inroept, dient dit niet te worden geïnterpreteerd als een afstand van het recht een van deze bepalingen op een later tijdstip al in te roepen.

In het geval dat een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard, zal de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden geschouwd, zonder de geldigheid van de andere bepalingen aan te tasten, tenzij de bepaling die nietig wordt verklaard essentieel en bepalend is.

Elke omstandigheid van overmacht, inclusief de onderbreking van communicatiemiddelen of een staking door vervoerders, hoteliers of luchtverkeersleiders, leidt tot opschorting van verplichtingen in deze voorwaarden die worden aangetast door de omstandigheid van overmacht en vrijwaart de partij die de door overmacht aangetaste verplichting moest naleven.Contact:
Arne Neuteboom
+31 6 5047 6048
arne@ruimte-vlucht-reizen.nl